fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EN DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN

1. De algemene verkoopsvoorwaarden en de algemene voorwaarden tot levering van diensten, hierna genoemd de “algemene voorwaarden”, zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij Solarized BV, met maatschappelijke zetel te Gouverneur Roppesingel 83, 3500 Hasselt, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0754.513.114, hierna de “dienstverlener” of de “verkoper” genoemd.
De voorliggende algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de verkoper/dienstverlener en de klant verbinden, zij worden hierna gezamenlijk de “partijen” genoemd.

De “klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten bij de verkoper/dienstverlener bestelt.

De “consument” is de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

De voorliggende algemene voorwaarden (alsook de Bestelbon) zijn als enige van toepassing tussen partijen. Deze sluiten de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de verkoper/dienstverlener niet uitdrukkelijk op schriftelijke wijze heeft aanvaard. De algemene voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van de verkoper/dienstverlener: www.solarized.be, zodat de klant bij het plaatsen van een bestelling dient te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt. De verkoper/dienstverlener behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op zijn website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen van producten en/of diensten die nadien worden geplaatst.

De klant dient de Bestelbon te aanvaarden en de ondertekende Bestelbon terug te zenden naar de verkoper/dienstverlener teneinde zijn bestelling te bevestigen. De verkoper/dienstverlener behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling. In geval van annulering van de bestelling door de klant, om welke reden ook en behoudens overmacht, nadat deze door de verkoper/dienstverlener werd aanvaard, zal door de verkoper/dienstverlener ten titel van schadevergoeding en intresten een som gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling verworven zijn en aan de klant worden gefactureerd. Verhogingen in de productie-, constructie- en bevestigingskosten (lonen, materiaal, grondstoffen, transportkosten, invoerrechten) of prijswijzigingen bij de leveranciers van de verkoper kunnen steeds aanleiding geven tot prijsherziening. Indien op verzoek van de Koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of — plaats en/of — omstandigheden of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt, behoudt ver Verkoper zich het recht voor de extra kosten ten gevolge van deze wijzigingen aan de Koper door te rekenen. Indien voor leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

2. De betaling van de goederen geschiedt contant bij de levering of via overschrijving voor de levering, onder aftrek van een eventueel voorschot. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (BTW inbegrepen). De BTW is steeds ten laste van de koper. Het voorschot (50 procent) dient uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na ondertekening van de Bestelbon voldaan te zijn. Indien de klant het product wenst aan te kopen via een lening en hiervoor beroep doet op de verkoper, dan zal de leningaanvraag via de verkoper verlopen. In geval de lening volledig door de betrokken instantie wordt goedgekeurd en in geval het geleende bedrag op  rekening van de klant wordt gestort, dan is de klant verplicht om het volledige bedrag binnen 3 werkdagen op het rekeningnummer van de verkoper te storten. De verkoper biedt geen enkele zekerheid dat de leningaanvraag voor de klant door de betrokken instantie zal worden goedgekeurd. Bij weigering van de leningaanvraag, kan de verkoper hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Iedere betwisting met betrekking tot een factuur dient per gewoon en aangetekend schrijven te worden verstuurd naar de maatschappelijke zetel van de verkoper/dienstverlener binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebreke hieraan kan de klant de factuur niet meer betwisten. Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag (namelijk 14 dagen na de installatie), worden de volledige openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. Iedere factuur die op de vervaldag onbetaald is gebleven zal, ten aanzien van een particulier, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand, met als minimum de wettelijke intresten, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het achterstallig bedrag met een minimum van 150 euro. Ten aanzien van handelaars zal de Wet van 2 augustus 2002 van toepassing zijn.

3. De verkoper/dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij het een aanzienlijke vertraging betreft die aan zijn zware fout te wijten is. De klant kan de leverings- en uitvoeringstermijnen niet inroepen ter verbreking van de overeenkomst, kan geen schadevergoeding of intresten vorderen en kan, behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de verkoper/dienstverlener, geen enkele andere vordering laten gelden. De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot de dag der volledige betaling. De verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen blijven de exclusieve eigendom van de verkoper tot de dag der algehele betaling van de factuur. Zolang de betaling van de verkoopprijs niet werd uitgevoerd, is het de klant verboden de artikelen te verpanden, te schenken of deze ter waarborg te gebruiken, op om het even welke manier. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om wijzigingen aan de artikelen aan te brengen, om deze onroerend te maken door incorporatie of bestemming, deze te verkopen of er op gelijk welke wijze over te beschikken. Zolang de verkoper beschikt over het eigendomsrecht van de geleverde goederen, in overeenstemming met de bepalingen van deze clausule, blijft de klant aansprakelijk voor het onderhoud en de goede staat van deze producten. Gedurende deze periode zal enkel de klant aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het verlies of de eventuele beschadiging van de producten. Indien nodig verbindt de klant zich ertoe de producten tegen ieder risico te verzekeren. De klant verbindt zich er eveneens toe de producten op dergelijke wijze te behouden dat ze niet met andere producten kunnen worden verward en het te allen tijde duidelijk is dat de goederen eigendom zijn van de verkoper.

4. In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument die producten en/of diensten bij de verkoper/dienstverlener bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van ondertekening van de Bestelbon om de verkoper ervan in kennis te stellen dat hij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadevergoeding en zonder motief te moeten opgeven. De verkoper/ dienstverlener beschikt over dezelfde mogelijkheid om over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van ondertekening van de Bestelbon van zijn verkoop en/ of dienstverlening af te zien, zonder enige schadevergoeding en zonder motief te moeten opgeven. Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag. Bestelbon van de verkoper vervalt binnen een termijn van 14 dagen na de Bestelbondatum. De overeenkomst komt definitief tot stand wanneer de koper schriftelijk te kennen geeft deze Bestelbon te aanvaarden na goedkeuring van de financiële adviseur op de afgesproken datum of wanneer het voorschot of eventueel de volledige betaling reeds betaald is door de klant aan de verkoper. De klant die niet voldoet aan de voorwaarden om gebruik te maken van het in de vorige clausule van voorliggende algemene voorwaarden beschreven herroepingsrecht en die zijn bestelling wenst op te zeggen dient de verkoper/dienstverlener hiervan in kennis te stellen, die de klant op zijn beurt zal informeren met betrekking tot de te volgen procedure. Het eventuele voorschot dat door de klant aan de verkoper/dienstverlener werd betaald zal niet aan de klant worden teruggestort. Indien door de klant geen voorschot betaald werd, heeft de verkoper/dienstverlener het recht om van de klant een opzeggingsvergoeding te eisen ten bedrage van 30% van de prijs van de producten en/of diensten die deel uitmaakten van de door de klant opgezegde bestelling.

5. Een vertraging in de levering en/of uitvoering van de bestelling kan bijgevolg in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, intresten, verbreking van de overeenkomst en/of opschorting van de verplichtingen van de klant.

6. De klant is ertoe gehouden de bijgevoegde Bestelbon, alsook de conformiteit van de producten die hem worden geleverd te vergelijken met de producten die hij bestelde. Eventuele klachten dienen op schriftelijke wijze te worden ingediend binnen een termijn van 10 werkdagen volgend op de levering van de bestelling. Bij gebreke de klacht op voormelde wijze en binnen de vooropgestelde termijn in te dienen zal hier geen rekening mee kunnen worden gehouden en wordt de klant geacht de bestelling op definitieve wijze te hebben aanvaard. Eventuele klachten met betrekking tot de diensten geleverd door de dienstverlener zullen op schriftelijke wijze moeten worden ingediend, binnen een termijn van 10 werkdagen nadat het feit dat tot de klacht aanleiding geeft zich heeft voorgedaan. Bij gebreke de klacht op voorvermelde wijze en binnen de vooropgestelde termijn in te dienen, zal hiermee geen rekening worden gehouden.

7. De garantiebepalingen zijn opgenomen in de Bestelbon. Deze garantie bestaat uit de, voor de consument kosteloze, herstelling of de vervanging van de defecte producten (slijtage uitgezonderd). Indien de vervangingsonderdelen of de specifieke accessoria, noodzakelijk voor de herstelling van het product, niet meer beschikbaar zijn bij de fabrikant of indien de fabrikant failliet is, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de mogelijkheid tot gebruik van het product. De consument is ertoe gehouden de verkoper op schriftelijke wijze en binnen een termijn van maximaal twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, in kennis te stellen van dit gebrek, op straffe van verlies van zijn klachtrecht. Indien het gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering dan wordt vermoed dat het gebrek bestond bij levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het gebrek. Manifesteert het gebrek zich vanaf de 6de maand tot en met het 2de jaar na levering, dan dient de koper te bewijzen dat het gebrek bestond bij levering. De koper dient de verkoper binnen de maand na ontdekking van het gebrek via aangetekend schrijven hiervan in te lichten. Als er zich een gebrek voordoet onder de hierboven vermeld voorwaarden heeft de koper de keuze tussen een kosteloze herstelling of vervanging. De verkoper heeft het recht de herstelling of vervanging te weigeren indien die buiten verhouding is, gelet op de waarde van de goederen, de ernst van het gebrek.

8. De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen waartoe de verkoper/dienstverlener gehouden is uitdrukkelijk dienen te worden vermeld en dat deze niet aansprakelijk is, behoudens bedrog of grove fout. In de hypothese waarin de klant het bestaan van een grove fout of van bedrog in hoofde van de verkoper/dienstverlener aantoont, is de schade waarop de klant aanspraak kan maken beperkt tot de materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van de fout die aan de verkoper/dienstverlener wordt verweten, met uitsluiting van alle andere schade. Deze schade kan in ieder geval niet meer bedragen dan 50 % (exclusief belastingen) van het bedrag dat effectief door de klant betaald werd in uitvoering van de bestelling. De klant erkent eveneens dat de verkoper/dienstverlener niet aansprakelijk is voor de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door de geleverde producten of diensten, zoals onder andere de inkomstenderving, de verhoging van de algemene kosten, het verlies van cliënteel, enz. De verkoper/dienstverlener is niet verantwoordelijk indien door de klant verkeerde gegevens werden doorgegeven, of indien door een derde een bestelling wordt geplaatst in naam van de klant. Tenslotte komt het de klant toe zich te informeren met betrekking tot de eventuele beperkingen of douanerechten die door zijn land op de bestelde producten worden geheven. De verkoper kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden indien de klant wordt geconfronteerd met gelijk welke beperking of met de betaling van bijkomende heffingen ingevolge het door zijn land met betrekking tot deze materie gevoerde beleid.

9.0 Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of levering van de producten/diensten, komen de partijen samen om te bemiddelen alvorens over te gaan tot enige andere manier van geschillenbeslechting.

Ingeval de bemiddeling mislukt, zijn de rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement bevoegd: Limburg.